Algemene Voorwaarden Djeepo

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.djeepo.com (de Website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De Website Djeepo is een platform of marktplaats waarop mensen Ruimte (de Ruimte) delen. Op djeepo.com huur en verhuur je (opslag)Ruimte bij jou in de buurt (de Dienst).

Gebruikers van de Dienst zijn huurders (de Huurder) en verhuurders (de Verhuurder).

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 - Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
 2. De Voorwaarden zijn beschikbaar op www.djeepo.com.
 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Gebruiksregels van de Website

 1. je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  • Pornografische afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • Ongevraagde reclame (spam);
  • Foute of misleidende informatie;
  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 3. je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
 5. je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 6. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kun je een bericht sturen naar info@djeepo.com.

Artikel 3 - Het platform

Het doel van de Website is om een platform te bieden waar je met andere gebruikers in contact kunt komen. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt.

Artikel 4 - Beschikbaarheid van de Website

 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
 2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de website.

Artikel 5 – Gebruikersaccount (Profiel)

 1. Om gebruik te maken van de Dienst dien je een account, in andere woorden een profiel, aan te maken.
 2. Je garandeert dat alle informatie in je account juist, volledig, accuraat en relevant is. Je erkent dat de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de (optimale) werking van het Platform en de Dienst. Je erkent zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of incorrecte gegevens in jouw Profiel. Je erkent dat alle schade die jij, Djeepo of een derde lijdt als gevolg van jouw onjuiste of onvolledige informatie volledig voor jouw rekening en risico komt, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
 3. Voor de huur en de verhuur van Ruimtes dien je in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) en je dient desgevraagd een kopie in te dienen conform de daarvoor gestelde eisen.
 4. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
 5. Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen. Je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 6. Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6 - Verhuurder

 1. Een gebruiker die Ruimte adverteert en/of verhuurt op het platform heet Verhuurder.
 2. Ruimtes die een Verhuurder kan verhuren zijn onder andere, maar niet beperkt tot: opslag boxen, kelders, zolders, kamers, garages, loodsen, schuurtjes, kasten, terrasruimtes, opritten, parkeerplaatsen of andere ruimte.
 3. Het is belangrijk dat de aangeboden Ruimte degelijk is. De Ruimte moet niet lekken of andere gebreken hebben. De beschrijving van de Ruimte moet duidelijk en waarheidsgetrouw zijn. Individuele voorwaarden moeten vooraf gecommuniceerd worden met de Huurder.
 4. De Verhuurder heeft het recht om bij de aanvang van de huurperiode in het bijzijn van de Huurder de spullen van de Huurder te controleren om zeker te weten dat er geen verboden of ongewenste spullen worden opgeslagen. Op andere momenten mag de Verhuurder niets doen met de opgeslagen spullen (bijvoorbeeld gebruiken of doorzoeken), tenzij anders afgesproken.

Artikel 7 - Huurder

 1. Een gebruiker die Ruimte zoekt en/of huurt op het platform heet Huurder.
 2. Gehuurde Ruimtes worden gebruikt voor het stallen van spullen of eigendommen. Het opslaan van levende dieren, illegale, brandbare of anderszins gevaarlijke spullen of materialen is ten strengste verboden. De Huurder dienen de Ruimte met respect te behandelen.

Artikel 8 - Kosten en Betalingen

 1. Het plaatsen van een advertentie en het gebruiken van het platform is gratis. Pas zodra een Ruimte wordt verhuurd, wordt er een percentage van het te ontvangen bedrag ingehouden of bij de prijs opgeteld. Dit noemen wij de Djeepo fee, hiermee onderhouden en verbeteren wij het platform. De hoogte van de fee wordt van tevoren aangegeven.
 2. Indien je als Huurder gebruikt maakt van de Ruimte van een Verhuurder ben je verplicht om de Verhuurder te betalen via ons Platform. Je bent verplicht te betalen voor de Ruimte voor de afgesproken tijd. Ook ben je verplicht te betalen voor de Ruimte zolang er door jou gestalde spullen in staan.
 3. Betalingen buiten het Platform om zijn verboden, tenzij anders gecommuniceerd door Djeepo.

Artikel 9 – Intellectuele Eigendom Rechten

 1. Alle Djeepo Intellectuele Eigendom (IE) berust uitsluitend bij Djeepo B.V. (i.o.) en/of haar licentiegevers.
 2. Djeepo verleent hierbij aan de gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de Djeepo IE te gebruiken zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot de Djeepo IE in welke vorm dan ook aan te passen, waaronder, maar niet uitsluitend, te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 4. Iedere directe of indirecte inbreuk op de Djeepo IE is verboden. Je garandeert geen handelingen te verrichten die direct of indirect inbreukmakend of schadelijk kunnen zijn ten aanzien van de Djeepo IE, waaronder, maar niet uitsluitend middels domeinnamen, merken of advertenties.
 5. Voor zover er IE rechten rusten op informatie die jij in je Advertentie hebt opgenomen, verleen je hierbij aan Djeepo een wereldwijde, kosteloze, onbezwaarde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om deze informatie te gebruiken en openbaar te maken.

Artikel 10 - Annulering

Als de huurder een reservering annuleert, heeft de huurder recht op terugbetaling van het betaalde bedrag tót 7 dagen voor de start van de huurperiode. Indien de huurder korter dan 7 dagen voor de start van de huurperiode annuleert, zal slechts de helft van het betaalde bedrag terugbetaald worden. De Djeepo fee kan nooit terugbetaald worden.

Artikel 11 – Diefstal, verlies of schade

Wij raden Huurders aan om hun inboedelverzekering te raadplegen om te zien wat gedekt wordt in geval van diefstal, verlies, of schade. In bijna alle gevallen zijn opgeslagen spullen bij anderen thuis volledig verzekerd. Indien je geen inboedelverzekering hebt, raden wij ten zeerste aan om een inboedelverzekering af te sluiten.

Artikel 12 - Uitsluiting

Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt of dat je op een andere wijze schadelijk bent voor de Website, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen je ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt.

We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 • Jouw account te verwijderen;
 • onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Artikel 13 - Privacy

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Je persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.

Artikel 14 - Belasting en Regelgeving

Je bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van iedere wet, regel, en belastingverplichting die van toepassing is bij het gebruik van de Dienst.

Artikel 15 - Conflictoplossing

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen gebruikers. Desalniettemin kunnen wij bemiddelen bij het oplossen van mogelijke conflicten.

Artikel 16 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.